ผลงานการติดตั้ง Happy Warehouse กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 6 เมตร