ไม่ทำผนังกันไฟได้หรือไม่ สร้างตึกแถว 8 ห้อง(คำถามจากทางบ้าน)

คำถาม ข้าพเจ้าได้ทำห้องแถว จำนวน 8 คูหา แล้วเสร็จ และทำการขอบ้านเลขที่แต่ทาง อบต.แจ้งว่าข้าพเจ้ามิได้ทำผนังกันไฟในห้องที 5 ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องทำผนังกันไฟก่อนจึงจะสามารถออกบ้านเลขที่ให้ได้ อยากทราบว่า 1. ห้องแถวดังกล่าวก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด ทำไมจึงต้องทำผนังกันไฟ คำตอบ กฏหมายบัญญัติไว้ให้ทำผนังกันไฟเพื่อป้องกันการลามของไฟได้ครับดังนั้นท่านต้องทำผนังกันไฟด้วย เพราะกฏหมายบัญญัติ(ตามคำนิยามของผนังกันไฟและข้อ17)ว่าดังนี้(กฏกระทรวงฉบับที่ 55(พ.ศ.2543)ฯ ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

Read more